INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
Dyrektor Przedszkola im. Pluszowego Misia w Pawonkowie informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych wychowanków oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Przedszkole im. Pluszowego Misia z siedzibą w Pawonkowie przy ul. Lublinieckiej 18, 42-772 Pawonków zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych wychowanków i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

4. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

5. Wizerunek i dane osobowe wychowanków (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: www przedszkole-pawonkow.pl i stronie przedszkola na facebooku, lokalnych portalach w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres nauki w szkole, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.

6. Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) wychowanka.

7. Dane osobowe wychowanka związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w przedszkolu przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).

8. Posiada Pani/Pan prawo do:

1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

2) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

3) przenoszenia danych,

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator Danych Osobowych

Dyrektor przedszkola
Ilona Parys-Małczak

guide guide guide guide guide

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/serverpilot/apps/przedszkole/public/wp-includes/plugin.php on line 423

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/serverpilot/apps/przedszkole/public/wp-includes/plugin.php on line 423

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/serverpilot/apps/przedszkole/public/wp-includes/plugin.php on line 423

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/serverpilot/apps/przedszkole/public/wp-includes/plugin.php on line 423