INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 

20160425_114812

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW dotycząca postępowania uzupełniającego

do Przedszkola im. Pluszowego Misia

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE NA 3 WOLNE MIEJSCA

na rok szkolny 2018/2019

 

Postępowanie uzupełniające odbywa się na tych samych zasadach oraz   z zastosowaniem tych samych kryteriów              co w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

28.05 – 05.06.2018 SKŁĄDANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

do 12.06.2018 WERYFIKACJA WNIOSKÓW PRZEZ                                         KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ
13.06.2018 PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIE ZKWALIFIKOWANYCH
14.06 – 21.06. 2018 POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA
22.06.2018 PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH  I NIEPRZYJĘTYCH
od 23.06.2018 PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Zarządzenie w sprawie rekrutacji : 8_2018_zarządzenie_terminy

Informacja ogólna rekrutacja : Informacja

kryteria gminne : uchwała_XXIII_147_2017

12- 16 .02.2018

Zgłoszenie dziecka 6 letniego (2012)

dzieci z rocznika 2012    nie uczęszczające do naszego przedszkola  zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

Zgłoszenie dziecka do przedszkola

 

12- 16 .02.2018

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego

 

Rodzice dzieci uczęszczających już do naszego przedszkola   ( roczniki 2012-2014) składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

19- 27 .02.2018

Rekrutacja na wolne miejsca dzieci z roczników             (2013-2015) zamieszkałych na obszarze Gminy Pawonków

Wydawanie  i przyjmowanie wniosków

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

 

6.03. 2018

 

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych

 

7.03. – 13.03.2018

Potwierdzenie woli przyjęcia .

Podpisywanie umów na rok szkolny 2018/2019

15.03. 2018

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nie przyjętych dzieci

16.03. – 25.05.2018

Procedura odwoławcza:

7 dni – wnioskowanie do komisji rekrutacyjnej

7 dni – odwołanie do dyrektora

28.05 – 22.06. 2018

 

Postępowanie uzupełniające  na wolne miejsca

 

Dzieciom 3,4,5 letnim, które nie dostaną się do naszego przedszkola Wójt pisemnie wskaże miejsce w przedszkolu  na terenie gminy.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od 16.03 do 22.03.
 2. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia, komisja sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia komisji , do dyrektora przedszkola można wnieść odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora można wnieść skargę do sądu administracyjnego.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne . Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego przedszkola wskazanego we wniosku, wójt, wskaże rodzicom inne przedszkole na terenie Gminy Pawonków, który przyjmie dziecko.

Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Pawonków mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Na pierwszym etapie rekrutacji  pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci spełniające  kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

KRYTERIA USTAWOWE:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie, tzw. kryteriów gminnych. Mogą mieć one różną wagę. Rada gminy określa też dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia.

Na drugim  etapie rekrutacji  będą brane pod uwagę kryteria określone  uchwałą  NR XXIII/147/2017 RADY GMINY PAWONKÓW
z dnia 28 lipca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Pawonków wraz z liczbą punktów oraz określeniem dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
uchwała_XXIII_147_2017

 

guide guide guide guide guide

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/serverpilot/apps/przedszkole/public/wp-includes/plugin.php on line 423

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/serverpilot/apps/przedszkole/public/wp-includes/plugin.php on line 423

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/serverpilot/apps/przedszkole/public/wp-includes/plugin.php on line 423

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/serverpilot/apps/przedszkole/public/wp-includes/plugin.php on line 423