Wczesne wspomaganie rozwoju

Drodzy Rodzice!

Jeżeli niepokoi Was rozwój Waszego dziecka, jeżeli zauważacie, że Wasze dziecko nie rozwija się prawidłowo, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości czy rozwój umysłowy, rozwój mowy przebiega prawidłowo, jeśli coś budzi Wasze obawy – skontaktujcie się  z najbliższą poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Tam uzyskacie poradę, diagnozę,  a także – jeśli będzie zachodziła taka potrzeba – opinię o potrzebie wczesnegowspomagania rozwoju i będziecie mogli skorzystać z pomocy, która będzie potrzebna Waszemu dziecku do pełnego i szczęśliwego rozwoju.

Wczesne wspomaganie rozwoju

Od listopada 2006 r w naszym przedszkolu funkcjonuje ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI. Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej /stymulacji wielu zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku/, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka i specjaliści (psycholog, logopeda, oligofrenopedagog, surdopedagog, rehabilitant), którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Pracę zespołu koordynuje dyrektor.

Nauczyciele i specjaliści w oparciu o przygotowany na podstawie diagnozy program pracy rewalidacyjnej realizują zajęcia oraz, we współpracy z innymi specjalistami, przeprowadzają analizę efektów oddziaływań i ewentualną modyfikację programu pierwotnego.

Obecnie w naszym zespole pracują: surdopedagog, logopeda, oligofrenopedagog oraz rehabilitant ruchowy.

Do głównych zadań zespołu należy:

  • prowadzenie terapii z dzieckiem wg ustalonego planu
  • systematyczna współpraca z rodzicami dziecka, wspólne analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku, udzielanie instruktażu i porad w zakresie pracy z dzieckiem
  • systematyczne samokształcenie , gromadzenie profesjonalnej literatury
  • przygotowywanie materiałów dla rodziców dzieci i opiekunów
  • zapraszanie rodziców do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez specjalistę

Na potrzeby funkcjonowania ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA na terenie naszego przedszkola urządzono gabinet do zajęć indywidualnych.

Gabinet wyposażony jest w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne służące pracy rewalidacyjnej i terapeutycznej. Posiadamy sprzęt komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem. Współpracujemy z miejscowym zakładem opieki zdrowotnej, gdzie korzystamy z profesjonalnie wyposażonego gabinetu do rehabilitacji ruchowej.

Programem Wczesnego Wspomagania obejmujemy dzieci zamieszkałe w naszej Gminie, posiadające opinię Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.

 

Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju?

 

W trosce o pomoc i pełniejszy rozwój dziecka niepełnosprawnego Ministerstwo Edukacji

Narodowej i Sportu 4 kwietnia 2005 r. wydało rozporządzenie w sprawie organizowania

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. Nr 68, poz. 587).

Wczesne wspomaganie rozwoju jest to forma pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niepełnosprawnością i ich rodzinom. Rozporządzenie to zapewnia wszystkim niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością dzieciom bezpłatną, kompleksową, profesjonalną pomoc od urodzenia albo od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego.  Zajęcia organizowane w ramach wczesnego wspomagania mają na celu pobudzanie

psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Te zajęcia prowadzą, zależnie od

potrzeb dziecka, m.in.: logopeda, psycholog, pedagog, rehabilitant. Wymiar godzin jest określony przepisami i wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu. Zajęcia odbywają się zazwyczaj w placówkach – np. w przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych – ale w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3. roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

Termin dziecko zagrożone niepełnosprawnością oznacza dziecko z grupy wysokiego

ryzyka ciążowo-porodowego, u którego lekarz stwierdza zagrożenie nieprawidłowym rozwojem, niepełnosprawnością lub upośledzeniem czynności fizycznych. Termin dziecko niepełnosprawne oznacza dziecko, u którego lekarz stwierdził nieprawidłowy rozwój, wady wrodzone lub inne upośledzenia, posiadające orzeczenie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji.

 

Co zrobić, by dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania

 

Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać

opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Gdzie można uzyskać taką opinię?

 

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest wydawana przez zespoły

orzekające działające w publicznych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych. Należy się udać do poradni właściwej dla miejsca zameldowania lub – jeżeli dziecko jest zameldowane w miejscu innym niż chodzi do przedszkola – do poradni, która opiekuje się danym przedszkolem. Pracownicy tych placówek poinformują, co jest potrzebne, by starać się o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Co jest wymagane przy staraniu się o otrzymanie opinii o potrzebie

wczesnego wspomagania rozwoju?

 

Aby zespół orzekający działający w danej poradni mógł rozpatrzyć, czy zachodzi potrzeba

wydania ww. opinii, dziecko musi mieć wykonane badania psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne.

Zostaną one wykonane w poradni (w poradni publicznej – nieodpłatnie).

Dodatkowo rodzice lub prawni opiekunowie dziecka muszą dostarczyć do poradni

następujące dokumenty:

 zaświadczenie lekarskie na specjalnym druku (otrzymają druk w poradni),

 opinię przedszkola, jeśli dziecko uczęszcza do niego,

 wniosek rodziców o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

(odpowiedni druk otrzymają w poradni).

Co należy zrobić, kiedy dziecko uzyska opinię o potrzebie wczesnego

wspomagania rozwoju?

Z opinią rodzice muszą udać się do placówki, która realizuje wczesne wspomaganie

rozwoju. Może to być m.in.:

 poradnia psychologiczno-pedagogiczna,

 przedszkole integracyjne,

 przedszkole ogólnodostępne,

 specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,

 ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy.

W wybranej przez siebie placówce dowiedzą się szczegółowo, jak będzie wyglądała

organizacja zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

 

 

 

 

guide guide guide guide guide

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/serverpilot/apps/przedszkole/public/wp-includes/plugin.php on line 423

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/serverpilot/apps/przedszkole/public/wp-includes/plugin.php on line 423

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/serverpilot/apps/przedszkole/public/wp-includes/plugin.php on line 423

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/serverpilot/apps/przedszkole/public/wp-includes/plugin.php on line 423